Vergunningen

Bij de bouw van je woning moet je voldoen aan regels die onder meer te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Deze regels zijn vastgelegd in welstandseisen,bestemmingsplannen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. Voor de bouw van je (nieuwe) woning heb je in ieder geval een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast kan het van je specifieke situatie afhankelijk zijn dat je een vergunning nodig hebt die buiten de omgevingsvergunning valt. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een archeologisch monument, oftewel wanneer er archeologisch waardevolle resten in de bodem zitten. Maar dat zijn uitzonderingen. Over het algemeen volstaat de omgevingsvergunning.

 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt een fiks aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning en diverse milieuvergunningen, die voorheen allemaal apart moesten worden aangevraagd. De gemeente, die de vergunningsaanvraag beoordeelt, zorgt ervoor dat alle aspecten van de vergunning integraal gecontroleerd worden. Hierdoor is de aanvraag van de vergunningen simpeler geworden. Bovendien volgt er één besluit op de aanvraag. En er is ook maar één procedure  om tegen een besluit in beroep te gaan of dat tegen jouw vergunning in beroep kan worden gegaan.

De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden via de website van je gemeente of via Omgevingsloket online. Via Omgevingsloket online kun je ook volgen wat de stand van zaken van je aanvraag is.

.

foto22

Termijnen

Eenvoudige vergunningaanvragen volgen de zogenaamde reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Voorwaarde hiervoor is wel dat de aanvraag compleet is ingediend. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende stukken opgevraagd moeten worden of als de aanvraag moet worden aangepast, wordt de termijn opgeschort. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, kan de vergunning van rechtswege verleend worden.

Complexere vergunningaanvragen, waarbij bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij door de bouw een beschermde dier- of plantsoort wordt verstoord, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij maximaal 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Reageren is niet mogelijk